आलिताल गाँउपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,भिमदत्तपूर

डडेल्धुरा, सुदुरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

"आलिताल गाउँपालिकाको चाहना: सुशासन सहितको समृद्ध, सुसंस्कृत, समावेशी र स्वस्थ समाजको सिर्जना "

एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (Integrated Information Management System)